Teksten

 
 

Beste vrienden van DeBalije

zetel: PhilBosmansplein 5

tel. 0475 573216


Het lijkt zo te zijn dat we sinds Augustus met vzw DeBalije stil gelegen hebben. Niets is minder waar. Achter de schermen is er intensief overleg geweest, waarbij bleek dat de gedachte om tot een vzw te komen met de specifieke doelstellingen die al eerder uitgebreid aan de orde zijn geweest, breed ondersteund wordt, en ook vanuit de politiek gedragen wordt. Cruciaal bleek het formeren van een bestuur. Een doorbraak kwam er toen Boudewijn Thomassen zich bereid verklaarde om als voorzitter met mij, ondergetekende als secretaris, een  bestuur te formeren. We kozen voor het formeren van een krachtige groeikern, een minimale opzet: 2 bestuursleden en een Algemene Vergadering van 3 leden; om te beginnen vijf Werkende Leden die hun schouders onder de vzw en haar doelstellingen wilden zetten. Daarmee is de facto de vzw DeBalije opgericht. Het is nu tijd om met alle belangstellenden samen te komen, van gedachten te wisselen en een lijn naar de toekomst uit te zetten.


datum 13 dec 2012

plaats: in de Kastelein (op het podium)

aanvang om 20.00u

Agenda:

1. doelstelling vzw: "hoe was het ook weer?"

* uiteenzetting door de initiatiefnemers van vzw DeBalije (BT en KvD)

**presentatie van RvB en AV; welkom aan belangstellenden.

*** vzw RvB: Boudewijn Thomassen voorzitter, Kees van Dongen secr/pm

*** vzw AV:

werkende Leden: Jan Jacobs (contactpersoon met RvB),

Louis van Baelen, Raf Lemmens

toegetreden leden: Marc Lipkens, Jo Corstjens,

Belangstellenden: Jos Henckens, Staf Vervoort, Wiel vd Zavul, Bèr Jacobs; andere belangstellenden zijn als toehoorder welkom

2. Stichtingsacte en Statuten

* taken en verantwoordelijkheden van de RvB en van de AV

3. Inschrijven van Leden en afdragen contributie aan de PM (20€ per jaar)

4. aanwerven donateurs

5. Officieel Visitekaartje

6. Perspectieven en wat verder ter tafel komt

7. Sluiting om ca 10.00u

Gezellig samenzijn

Kees van Dongen

secretaris

..................................................................................................

*Verslag verg vzw DeBalije

dd. 2012-12-13

aanwezig: Boudewijn, Jan, Marc, Raf, Louis, Eddie Thaens, Kees

afw. met kennisgeving: Jos Henckens (heeft zich teruggetrokken wegens te druk), Jo Corstjens (elders vergadering), Jaak Jacobs  (geen zin)

ad 1. doelstelling vzw: "hoe was het ook weer?"Boudewijn geeft een uiteenzetting van doelstellingen van vzw DeBalije, eigen rol van RvB en AV, met verwijzing naar de statuten. Deze worden binnenkort gepubliceerd in de website van de vzw, waar eenieder ze kan downloaden.

De Secretaris wijst er op dat de statuten redactioneel enige wijziging hebben moeten ondergaan. Dit komt omdat ze gepresenteerd moeten worden binnen een voorgeschreven format, iets wat Kees zich niet gerealiseerd had. De tekst  is inmiddels aangepast, en de herziene statuten zijn doorgestuurd naar de Kamer van Koophandel Tongeren, met het verzoek van een generale check. Daarna,  na accoordverklaring en eventuele aanpassing, wordt de Oprichtingsacte inclusief Statuten definitief neergelegd te Tongeren voor publicatie in de Staatscourant.  Dan is alles formeel rond, en hebben we rechtspersoonlijkheid.

* uiteenzetting door de initiatiefnemers van vzw DeBalije (BT en KvD)

**presentatie van RvB en AV.

*** RvB: Boudewijn Thomassen voorzitter, Kees van Dongen secr/pm

*** AV:

werkende Leden: Jan Jacobs (contactpersoon met RvB), Jaak Jacobs,l

Louis van Baelen, Raf Lemmens

toegetreden leden (donateurs): Marc Lipkens, Jo Corstjens,

Belangstellenden: Jos Henckens, Staf Vervoort  ,  Wiel vd Zavul, Bèr Jacobs, Eddie Thaens.

De aanwezigen nemen dit voor kennisgeving aan, en betonen hun instemming met het bereikte resultaat:  vzw  DeBalije is opgericht, en zal binnen de doelstellingen haar werkzaamheden gaan ontplooien.  We kunnen ons aldus verheugen in een geslaagde doorstart.

2. Stichtingsacte en Statuten

* taken en verantwoordelijkheden van de RvB en van de AV

Hiervoor wordt verwezen naar de Statuten, die binnenkort weer op de website van de vzw zullen verschijnen.

3. Inschrijven van Leden en afdragen contributie aan de PM (20 euro voordit jaar).

De aanwezigen zijn accoord met de jaarlijkse contributie en dragen die af aan de penningmeester. Er is nu 140 euro bij de PM in kas. Deze zullen op de rekening van de vzw bij de AXA gezet worden, zodra het rekeningnummer door de bank vrijgegeven is. Dat kan volgens AXA pas geschieden nadat de Statuten gepubliceerd zijn (om witwassen te voorkomen (hic en sic). Volgens de bank is dat met een week gepiept. Er is enige cussie over de interpretatie van de wettekst. Volgens secr kan de rek. al geopend worden voordat de statuten gepubliceerd zijn. De AXA-bank wil echter wachten tot deze gepubliceerd zijn in de Staatscourant, hetgeen volgens Eef (AXA-bank) met een week gebeurd kan zijn. We wachten af en vertrouwen dat deze inschatting  juist is.


Boudewijn verhaalt met enige trots, en terecht, dat de vzw bij de AXA-bank  een subsidie van 500 euro heeft binnen gehaald. Er wordt wel een tegenprestatie verwacht: de VZW zal met redelijkheid getuigen van de positieve betrokkenheid van de AXA op het culturele  gebeuren in Gruitrode, zoals tot uitdrukking gebracht in de donatie, door waar mogelijk en waar opportuun op haar publicaties, bijv. haar visitekaartje,  naar AXA als sponsor te verwijzen.  De Secretaris zal zich daarover buigen, maar moet afwachten tot het rek.nr. vrijgegeven wordt. Het is klaar dat de gemaakte afspraken gelden voor 2013. De nu gemaakte afspraken hebben geen eeuwigheidswaarde. We hebben als vzw DeBalije ook aan de bank wel wat te bieden!

Er is enig heen en weer gepraat over andere mogelijkheden om zowel AXA als vzw DeBalije positief in beeld te brengen:

: in de vorm van buttons (ter verduidelijking, verwijzing naar de Pfaff's)

: in de vorm van een artikel in de lokale dagbladen.

Hiertoe nodigt Boudewijn de journalisten uit. Wellicht een idee voor de komende themavergadering, waar het zal gaan over de StWkapel. De Burgemeester (Erfgoed) en Meg Vanhoef (Schepen van cultuur), worden op korte termijn door vz en secr in een persoonlijk onderhoud op de hoogte gebracht van de oprichting van vzw DeBalije, doelstelling: behartigen van ons culturele erfgoed, en bevorderen van cultuur en cultuurbeleving in Meeuwen-Gruitrode. Boudewijn maakt hiertoe afspraken met hen. Vooroverleg is van belang ten einde op een en hetzelfde spoor te blijven en elkaar in het spel te kunnen brengen.

4. aanwerven donateurs

Er zijn geen concrete ideeen aangedragen. We vertrouwen er op dat, nu we eenmaal van start zijn gegaan, er ook wel   "Nachwuchs" resp. offspin  zal komen.

5. Visitekaartje

Is met enige lof (ahem) aanvaard. Secretaris wijst op de veranderingen die in de loop van de tijd ter optimalisering aangebracht zijn. Nu is het kaartje in een eindstadium. Het wachten is op het rekeningnr bij AXA dat nog op het kaartje moet komen, uiteraard met vermelding van AXA als bank. Dit rekeningnr. is

BE26 7512 0628 8829

6. Perspectieven en wat verder ter tafel komt

Er is uitvoerig gesproken over het restauratieproject: St Willibrorduskapel. De vergadering is eensgezind in het streven om dit project nauwgezet te volgen.  Vooral de plaatsing van de electriciteitskabien pal naast de kapel is vanuit een cultureel oogpunt een doorn in het vlees. Het is niet echt duidelijk van wie deze kapel nu in feite is. De officiele documenten lijken uit te wijzen dat de dames Corstjens (Jeanne en Rosalie) eigenaressen zijn. Er zal informatie opgevraagd moeten worden bij het kadaster. Er is niet afgesproken wie dit doet. Secr dus? De intentie wordt uitgesproken dat er aansluitend op bestaande publicaties een boekje gemaakt zal gaan worden van de restauratie en de beweegredenen. Er is enige discussie over de zin en noodzaak van een levend gebeuren in en rondom de kapel (Secr wijst als voorbeeld op mei-maand en october-maand: Mariamaanden).

Aandacht wordt gevraagd voor de restauratie: mag toch alsjeblieft iets van de geschiedenis herkenbaar  en bespeurbaar blijven. We hebben niets aan een hypermoderne klater-kapel, waar de geschiedenis met haar onvermijdelijke slijtage en aftakeling  uit is weggepoetst. Iets wat de technici onder ons maar al te graag doen.

Wellicht een parallel editie in boekvorm en op internet (meer mogelijkheden).

De vzw zal zich er sterk voor maken dat het al te opvallende electriciteitshuisje zo pal naar de kapel met de restauratie ondergronds gaat.

Boudewijn  heeft overleg gehad met een coryfee van Electrabel. Kosten verplaatsing worden door de coryfee  geschat op 45000 euro. Pea nuts dus, haha. Ook Eddie (electriciën) haalt daar zijn schouders bij op, en vindt dit zwaar overdreven.

Louis  toont een kopie van een tekening van de kapel, die het nodige enthousiasme oproept. Kees maakt er een foto van voor op de website van vzw DeBalije.

De AV zal zich nu met steun van de RvB als concreet project in eerste instantie bezig gaan houden met het in kaart brengen van plannen en beleidsvoornemens omtrent de StWkapel. Jan, Kees en Louis zullen zich daaraan wijden:

Louis: probeert te achterhalen waar thans het altaar van de kapel is, dat met de aalmoezenier, wegens overbodig, mee genomen is naar Kleine Brogel, en daar dienst heeft gedaan in de liturgie. Mogelijk is het altaar terug beschikbaar te maken voor de kapel.

Boudewijn gaat na hoe het zit met plannen van Overheid en Eectrabel  omtrent de kabien. Naar wat de officiële documenten laten zien, is de kapel eigendom van de dames Corstjens (de kapel staat op hun grond).

Kees wijst er op dat we bij ons denken over de restauratie ons moeten laten leiden door  wat ons boeit en dat we ons niet moeten laten terughouden of afschrikken door bespiegelingen over wat de overheid er van denkt. Het zijn daar ook maar mensen!

Kees zal een afspraak arrangeren voor een onderhoud met Kurt Sijmons van de technische dienst Meeuwen-Gruitrode.

Er is wat discussie over de zingeving en realisering van doelstellingen aan  het kasteel. De duinengordel wordt enerzijds bejubeld, en soms ook een beetje verguisd. Louis kondigt aan dat er in het kasteel een barokensemble zal musiceren in de Ridderzaal van het kasteel, een treffen dat is georganiseerd door Roel Ceijssens (CC). Roel verwacht 30 man. Louis vindt dat terecht veel te weinig.  Reclame maken dus,  ook door ons. Maar let wel Roel heeft alle mogelijkheden reclame.

7. Sluiting om ca 10.00u na een laatste pint...

Kees van Dongen

secretaris

Gezellig samenzijn..................................................................................................


volgende vergadering: voorlopig geprikt op woensdag 23/1

extra agendapunten in te dienen tot 10 dagen tevoren.


vzwDeBalije heeft het niet gered. Een tweede poging om door het oprichten van een VZW in Roy tot een georganiseerde en daadkrachtige vorm van Cultuurbeleving te komen in aanvulling op de Reengenoten vzw van Meeuwen, met als kern primair het behartigen van het Onroerend Erfgoed van Gruitrode, is definitief van de baan. Het initiatief werd van alle kanten van harte toegejuicht, maar er bleek na intensief zoeken in Gruitrode geen reëel draagvlak voor te bestaan: men zag blijkbaar in Gruitrode een vrijwillige inzet à la De Reengenoten niet zitten. Dat leidde tenslotte tot een moeizame situatie van pappen en nat houden die de Secretaris en initiatiefnemer KvD er tenslotte toe heeft gebracht om zijn kap maar aan de wilgen te hangen en

ontslag te nemen, daarmee alle ruimte latend aan de andere leden om naar eigen inzicht nog initiatieven te ontplooien. Onmiddellijk daarop hebben twee leden van de AV echter eveneens hun ontslag ingediend, daarmee demonstrerend hoe gering hun persoonlijke inzet was om echt creatief in het spel te komen.


Het werk dat door KvD, ex-secretaris, is gedaan aan de beschrijving van het Onroerend Erfgoed, zoals dat door hem gestalte heeft gekregen in de website www.vzwdebalije.be zal in overleg met de Reengenoten vzw waar mogelijk worden voortgezet.

Enkele interessante documenten zijn te lezen op Google+ (https://plus.google.com/communities/107174512775415327518)